Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Termodinamik Kavramlar ve Yöntemler

Bu bölümde, genel olarak termodinamiğin iki ana konusu olan enerji ve ekserji ile ilgili yönleri tanıtılmış, detaylandırılmış ve tartışılmıştır. Ayrıca, termodinamik ve enerji arasındaki sıkı bağlantıyı vurgulayan tarihsel bir perspektifte verilerek, termodinamik sistemler ve temel kavramları tanıtılmıştır. Yapısal termodinamik, canlı hal, dengesizlik durumları ve ortaya çıkan termodinamik tasarım yöntemleri ve bunların enerji sistemlerini anlama, kavramsallaştırma ve yaratmadaki faydaları gibi yeni kavram ve yorumlara da bir bakış açısı verilmiştir. Ek olarak, ışık, yakıtlar, biyokütle, nükleer, rüzgâr, jeotermal ve hidro gibi çeşitli enerji formlarını içeren sistemlerin termodinamik analizine örnekler verilmiştir.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch01