Dünyadaki sanayi devrimini takip eden süreçte nüfus artışı, şehirleşme, endüstriyel gelişmeler doğa ve çevre üzerinde olumsuz gelişmelere sebep olmuştur. 150-200 yıl öncesine kadar Dünya üzerinde insan etkisi ihmal edilebilecek boyutlarda kabul edilebilirdi. Endüstri devrimiyle beraber üretimin artması, doğal kaynakların aşırı kullanımı, şehirlerin çok büyümesi, oluşan zararlı atıkların çok büyük miktarlara ulaşması sonucu hava, su ve toprak kirliliği başta olmak üzere genel olarak doğal çevrenin kirlenmesine sebep olmuştur. Endüstriyel ürünlerde, tarımsal faaliyetler sırasında ve günlük yaşam esnasında kullanılan kimyasalların çeşit ve miktarları farklı nedenlerden dolayı çok büyük artış göstermiştir, bu durum halen de devam etmektedir. Kullanılan kimyasalların bir kısmı çevrede uzun süre kalabilmekte, çevre sağlığını, ekosistemi ve biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Küresel iklim değişikliği ve sebep olacağı tahmin edilen etkileri dünyanın geleceği için tehdit olarak görülmekte, fosil yakıtların kullanımının sınırlandırılarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm teşvik edilmektedir. Temiz ve korunmuş çevre, biyoçeşitliliğin korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğinin yavaşlatılması, etkilere karşı adaptasyon çalışmaları geleceğimiz için üzerinde önemle durulması gereken konulardır.

Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği konularında bilimsel çalışmaları toplumla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak üzere konferans ve çalıştay düzenlemek, değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak üzere TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu kurulmuştur.

TÜBA-Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü / Yürütücü
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. ŞAHİN, Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi