Akademi Konseyi’nin oluşumu ve görevleri 497 sayılı KHK nin 9 ve 10. maddelerinde yer almaktadır.

Akademi Konseyi

Madde 9 - (Değişik: 22/8/2011 – KHK – 651/ 35 md.)

Akademi Konseyi, Genel Kurulca üç yıl için seçilen on asli üye ile akademi başkanından oluşur. Asli üyelerle birlikte aynı usûle göre aynı sayıda yedek üyeler de seçilir. Görev süreleri dolan üyeler en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilir. Konsey üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üye davet edilir.

Akademi Konseyi’nin Görevleri

Madde 10 – Akademi Konseyi'nin görevleri

  1. Akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,
  2. (Mülga: 22/8/2011 – KHK – 651/ 36 md.)
  3. Çeşitli danışmanlık veya etüd konuları için Akademi içinden veya dışından komisyonlar kurmak,
  4. Bütçe teklifi hazırlamak.
  5. (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/ 36 md.) Temel bilimler alanında enstitü kurulmasını veya kaldırılmasını önermek,
  6. (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/ 36 md.) Kurulmasına karar verilen enstitülerin malî yönden desteklenmesine karar vermek.