Genel Kurulun oluşumu ve görevleri 497 sayılı KHK nin 7 ve 8. maddesinde belirtilmiştir.

Genel Kurul

Madde 7 – (Değişik cümle: 22/8/2011 – KHK – 651/ 33 md.) Akademi Genel Kurulu, Aslî ve Asosye üyeler ile Şeref üyelerinden oluşur. Toplantıların yeri ve gündemi Akademi Konseyi tarafından tespit ve ilan edilir. Genel Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanabilir.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 8 – Genel Kurul'un görevleri.

  1. Akademi Konseyi'nce hazırlanacak bilim politikasına ilişkin temel dokümanlarla faaliyet raporu, bilanço ve bütçe önerisini görüşerek onaylamak,
  2. (Değişik: 22/8/2011 – KHK – 651/ 34 md.) Aslî üyeler tarafından önerilecek üyelikleri karara bağlamak,
  3. Süresi dolan Akademi Konseyi üyeleri yerine çoğunluk esasıyla yeni üyeler seçmek.
  4. (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/ 34 md.) Akademi Konseyinin temel bilimler alanında enstitü kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin önerilerini karara bağlamak.
  5. (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/ 34 md.) TÜBİTAK Bilim Kurulu için önerilecek adayları belirlemek.