Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Türkiye İç Sularındaki Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Ana Unsurlar

Biyolojik çeşitlilik ülkelerin doğal zenginlikleri arasında yer alır. Türkiye biyoçeşitlilik açısından oldukça şanslı bir ülke olup, dünya üzerinde belirlenmiş 34 önemli zoocoğrafik bölgenin 3 tanesinin kesişim yerinde bulunmaktadır. İç sular; kıta içi sular olarak da bilinen akarsular, göller, lagüner alanlar, mağara ve yeraltı suları gibi birçok farklı sucul habitatı kapsayan bir terimdir. Türkiye iç sularında yaşayan omurgalı ve omurgasız canlıların biyolojik çeşitliliğinin saptanması ve sonrasında özellikle ülkemize endemik türlerin habitatlarının korunması gerekmektedir. Türkiye iç sularının biyolojik çeşitliliğini tehdit eden unsurlar, küresel iklim değişikliği, habitat tahribi, kirlilik, yabancı türlerin girişi, aşırı ve/veya yasadışı avcılık, aşırı su tüketimi, turizm ve su rejimine yapılan müdahaleler olarak sıralanabilir. Bütün bu faktörlerin temelinde insan faaliyetleri direkt veya dolaylı olarak yer almaktadır. Akarsu ve göllerimizdeki aşırı baskı ve çevre bilincinin istenilen seviyelerde olmaması ya da umursamazlık, iç sularımızdaki habitat tahribini/kaybını dolayısıyla da biyolojik çeşitliğimizi olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda, idari erkin yapabilecekleri olduğu gibi, vatandaş olarak bizlerin de özellikle çevre bilinci ve doğal yaşama saygı hususunda çok daha dikkatli olmamız gerekmektedir.

Murat Özbek
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch07