Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Arazi̇ Kullanımı Ve İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ni̇n Bi̇yoçeşi̇tli̇li̇k Kaybı Üzeri̇ne Etki̇si̇

Fosil yakıtların kullanımının artması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan kaynaklı (antropojenik) etkinliklerle atmosfere salınan sera gazları hızla artmaktadır. Bu artışın, yerkürenin doğal sera etkisini de tetiklemesi ve kuvvetlendirmesi sonucunda yerküre aşırı ısınmakta, bu yüzden küresel iklim değişikliği ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri hayatımızı olumsuz etkilemekte, kuraklık, erozyon ve çölleşme, salgın hastalıklar, biyomların yer değiştirmesi, doğal afetlerin artması, deniz seviyesinin yükselmesi, doğal dengenin bozulması sonucu türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Bu durum sosyoekonomik sektörleri ve ekolojik sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyerek istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Arazi kullanımı ve iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin karşı karşıya olduğu en büyük tehditler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, biyolojik çeşitliliğin korunması hem acilen hem de gelecekte büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü biyolojik çeşitlilik hem insan türünün hem de tüm diğer canlı türlerinin güvencesi ve dayanağı olan ekosistem hizmetlerinin ve işlevlerinin yerine getirilmesinde olumlu yönlerde önemli etkilere sahiptir.

Ahmet Aksoy, Bayram Atasagun
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch01