Millî Teknoloji Hamlesi

Ulusal Yenilik Sistemleri: Milli Teknoloji Hamlesinin Türkiye’ye Kazandırdıkları

Ulusal yenilik sistemi, bir ülkenin yenilik ve teknolojik yayılmanın hızını ve yönünü etkileyen piyasa ve piyasa-dışı kurumları kapsamaktadır. Bu sayede kalkınmaya yön veren teknolojik gelişmelerin belirleyicisi ülkenin ulusal yenilik sistemi olmaktadır. Ulusal yenilik sistemi, ülkenin stratejik kalkınma alanlarına göre şekillenmektedir. En temel seviyeden en gelişmiş çalışmalara kadar bilim merkezleri, araştırma merkezleri, üniversiteler, özel sektör, kamu kurumları Türkiye’nin, ulusal yenilik sistemini oluşturmaktadır. Türkiye ulusal yenilik sisteminin katkılarını son olarak “Millî Teknoloji Hamlesi” ile taçlandırmıştır. Bu bölümde, ulusal yenilik sistemleri ile ilgili kurumlar ve Türkiye’de bilim ve teknoloji politikalarının şekillenme sürecinden bahsedilecektir. Ayrıca ulusal yenilik sistemleri literatürüne değinilecek ve bilimetrik metoduyla terimsel kullanımlar analiz edilecektir. Elde edilen bulgular sayesinde öne çıkan konu başlıkarı, araştırma ağlarının tepsiti mümkün olmuştur. Bu bağlamda Ulusal yenilik sistemleri üzerine sıklıkla çalışmalar yürüten kurumları incelediğimizde AB üyesi ülkelerin baskın bir etkisinden söz etmek mümkündür. Diğer yandan önem kazanan kavramlar ile gelişmeye açık konu alanlarının tespit edilmesi, veriye dayalı Ar-Ge politikasının geliştirilmesi hususunda da önemli bir vaka çalışması niteliğinde örneklendirilmiştir. Çalışmamızda bu bağlamda yürüttüğümüz analizle ulusal yenilik sistemleri bağlamında doygunluk seviyesine erişmiş düğüm noktaları ile gelişmeye açık ve nispeten bakir alanların tespitine yönelik kavramlar tespit edilmiştir. Bu bilgiler sayesinde yenilik sistemlerinin geleceğine yönelik çıkarımlar da bulunmak mümkün olmuştur. Yapılan çalışmalara dair analizler incelendiğinde ulusal yenilik sistemlerinin bir bütün olarak ele alındığını ve Ar-Ge performansı, özel sektör ve politika yapımı gibi konuların birlikte ele alınmasının temelde yer aldığını söylemek mümkündür. Veriye dayalı politika geliştirerek Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten, bölgesinde kendi kendine yeten öncü bir güç olma yolunda ilerleyecektir. Bu anlamda Millî Teknoloji Hamlesinin bir bağımsızlık mücadelesi olarak gelecek kuşaklarımız için var oluş savaşı olduğu söylenebilir.

Muzaffer Şeker
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch05