Millî Teknoloji Hamlesi

Türk Havacılık ve Savunma Sektörünün Dönüşümü ve Ekonomik Etkileri

Havacılık ve savunma sanayii, önemli ekonomik, teknolojik ve politik etkileri olan bir endüstridir. Savunma sanayi, bir ülkenin küresel rekabet gücünü artıran en kritik sektörlerden biridir. Havacılık ve savunma sanayinin geliştirdiği teknolojik bir yenilik, zaman içinde diğer sektörlere de yayılmakta ve genel gelişime katkı sağlamaktadır. Ulusal güvenliğin sağlanması, devletlerin en temel görevlerinden biridir. Günümüz dünyasında, aşırı kalabalık orduların yerini yüksek teknolojili savunma araçları almıştır. Dolayısıyla günümüzde ülkelerin yüksek teknolojili savunma sistemlerine sahip olmaları bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu sistemleri üretemeyen ülkelerin savunma harcamaları ithalatlarında ve ulusal harcamalarda önemli bir yer tutmaktadır. Savunma sanayii, ithal edilen savunma araçları nedeniyle sadece ekonomik yükü oluşturmakla kalmayıp, diğer ülkeler üzerinde de bağımlılık sorunu yaratmaktadır. Tarih boyunca ülkelere uygulanan silah ambargoları, dışa bağımlılığın ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını göstermiştir. Bu nedenle hemen hemen her ülke savunma sanayine kaynaklarının izin verdiği kadar yatırım yapmak istiyor. Yüksek teknolojili savunma sistemlerinin üretildiği ülkelerde, savunma harcamalarının ithalattaki payı azalmakta ve savunma sistemlerinden elde edilen gelirin ihracattaki payı artmaktadır ki bu da milli gelire katkı sağlamaktadır. Güçlü bir savunma sanayii sadece dış ticareti olumlu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda ülkeye güçlü bir imaj kazandırarak ekonomik ve siyasi güvenin oluşmasına da yardımcı olur. Güven ve istikrar, ekonomik kalkınmanın temel gereklilikleridir. Güven ve istikrarın olmadığı ekonomilerde yerli ve yabancı yatırımcılar yatırım yapmaktan kaçınarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Bir ülkede havacılık ve savunma sanayinin gelişmesi milli güvenliğe katkı sağlamakta, katma değerli sektörde istihdam sağlamakta ve sadece savunma sektöründe değil diğer sektörlerde de inovasyon ve teknolojik gelişmeyi hızlandırmaktadır. Türk havacılık ve savunma sanayiinde son yıllarda görülen ivmelenme, ülke ekonomisinin gelişmesi ve jeopolitik etkisinin yaygınlaştırılması için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu bölümde, ulusal teknoloji hamlesi çerçevesinde bir başarı hikayesi olan havacılık ve savunma sektöründeki gelişmelerin ekonomi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Muhsin Kar, Özlem Öztürk Çetenak
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch27