Millî Teknoloji Hamlesi

Sanayinin Dijitalleşmesinde Millî Teknoloji Hamlesi

Hızla gelişen ve olgunlaşan dijital teknolojilerin oluşturduğu yıkıcı etkiyle dünya, dördüncü sanayi devrimi diye adlandırılan büyük bir dönüşümü yaşamaktadır. Hemen hemen tüm ekonomik ve toplumsal faaliyet alanlarında paradigma değişimlerine neden olan bu dönüşüm, özellikle sanayi alanında katma değer üretme imkanını çok üst seviyelere taşımaktadır.

Türkiye, dördüncü sanayi devrimi ile birlikte başlayan yeni dönemde, teknolojik atılım üzerinden şekillenen küresel rekabet ortamında iddiasını ve vizyonunu Milli Teknoloji Hamlesi ile ortaya koymuştur. Sanayide dijital dönüşüm ise Milli Teknoloji Hamlesinin en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmektedir.

Güçlü bir sanayi altyapısına sahip olan Türkiye, kalkınma stratejisini yüksek katma değerli sanayi üretimine odaklamaktadır. Bu bakımdan, bir yandan üretimde yüksek teknolojili ürünlerin payını artırırken bir yandan da teknolojinin imkanlarından azami derecede istifade ederek sanayide verimliliği üst seviyelere çıkarmalıdır. Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonu için sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması büyük önem taşımaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanayinin dijital dönüşümün önünde belli başlı bazı zorluklar bulunmaktadır. Dijital dönüşümün stratejik seviyede nasıl ele alınması gerektiği ve uygulamanın nasıl yönetileceğine dair rehberliğe duyulan ihtiyaç, yapılması gereken yatırımların finansman yükü, dijital dönüşüm sürecinin yürütülmesinde yaşanan yetenek açığı bunların başında gelmektedir. Türkiye’de sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla danışmanlık hizmetleri, proje destekleri ve yatırım teşvikleri gibi çeşitli kamu destek ve teşvik mekanizmaları bulunmakla birlikte, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine erişilebilmesi ve bu alanda küresel rekabette avantaj elde edilebilmesi için sanayinin dijital dönüşüm hızının artırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, tespit edilen temel bariyerleri ortadan kaldıracak ve sanayinin dijital olgunluk seviyesini topyekûn bir şekilde daha üst noktalara taşıyacak yaygın etki oluşturacak yeni bir teşvik mekanizması önerilmektedir.

Zekeriya Coştu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch34