Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Alternatif Yakıtlar

Günümüzde, biyo-rafinerideki termokimyasal, biyolojik veya katalitik yollarla çok çeşitli katma değerli kimyasallar, alternatif biyoyakıtlar ve çevre dostu polimerik malzemeler lignoselülozik biyokütle kaynaklarından üretilebilmektedir. Biyoyakıtların sürdürülebilir üretimi için, bol, kolay erişilebilir ve yenilenebilir biyokütle temelli hammaddeler, ulaşım sektörü için sıvı hidrokarbon yakıtların üretiminde kullanılan petrolün yerine ikamede sıfır karbon ayak izi ile önemli bir role sahiptir. Biyoyakıt, ağırlıklı olarak bu biyokütle temelli hammaddelerden elde edilen katı, sıvı veya gaz yakıtlar olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, ön arıtma, üretim ve arıtma prosesleri, hammadde tipine, kullanılan teknolojiye ve istenen yakıt tipine bağlı olarak büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Bu nedenle, çelişkileri ortadan kaldırmak için günümüzde biyoyakıtlar birinci nesilden dördüncü nesil olacak şekilde sınıflandırılmaktadır. Bu bölüm, bu nesil sınıflandırmasını temel alarak üretim yöntemlerini, teknolojileri ve hammadde tiplerine ile birlikte birçok sıvı biyoyakıt türünü gözden geçirmektedir.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma, Arş. Gör. Tufan Salan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch06