Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Sağlık Hizmetleri ve Postpandemik Dönemde Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü

Kişilerin yaşam kalitesinin maksimizasyonu ve kişilere yüksek düzey sağlık hizmeti sunma sağlık sisteminin temel amacıdır. Sağlık hizmetlerinin dışsallık özelliği sağlık hizmetleri sunumunda devletin temel sorumlulukları üstlenmesini gerektirmektedir. COVID-19 pandemisi döneminde sağlığın bir kamu hizmeti olarak ele alınıp, kapsayıcılık, hakkaniyet ve dayanışma ilkeleri üzerine kurulu felsefi bakış açısıyla hizmet sunumunun önemi açık bir şekilde orta ya çıkmıştır. Dinamik bir yapıya sahip olan sağlık sistemi pandemi sürecinde çok daha hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşamıştır. Pandemi döneminde hizmet sunumunda yaşanan olumluluk ve olumsuzlukların değerlendirilerek hizmetleri değişen koşullara adapte etmek ve sorunları çözümünde örgütsel ve bütüncül bir yaklaşım sergilemek önemlidir. Toplumsal açıdan bakıldığında bulaşıcı hastalıklarda kitleleri tedavi etmek, hastalığın oluşumunu önlemekten çok daha zor ve maliyetlidir. Sağlık sistemi içerisinde koruyucu sağlık hizmetlerine ve birinci basamak hizmet yapılanmasının ne kadar önemli olduğu bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır. Postpandemik dönemde sağlık hizmet sisteminde insan gücü ve alt yapı sorunlarının çözümü, kalite ve verimlilik odaklı bir sistem kurulması, ülkemizin her alanda üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, ülkemizin hem ihtiyacını karşılayan hem de ihracat yapabilen bir ülke konumuna getirilmesi, tıp eğitiminin ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi, sektörler arası işbirliğini artırma ve toplumun sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi gibi birçok konuda değişim ve dönüşümler yaşanması önemli olacaktır. En önemlisi, COVID-19 pandemi döneminde birinci basamak hizmetler konusunda oluşmuş olan toplumsal algıyı da fırsat bilerek sevk zincirinin kurulması ile ilgili girişimler başlatılmalıdır.

Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya
DOI: 10.53478/TUBA.2020.028