Üsküdarî veya Mevkufatî mahlaslarıyla bilinen Abdullah bin İbrahim en önemli Osmanlı tarihçilerindendir. Üsküdarî Abdullah’ın 1640’lı yıllarda doğduğu ve 1701’den sonra öldüğü tahmin edilmektedir. Üsküdarî’nin Vâkı‘ât-ı Ruzmerre isimli dört ciltlik tarihi 1688-1693 yılları arasındaki hadiseleri gün gün anlatır. Üsküdarî’nin eseri Osmanlı tarih yazıcılığında başka eşi olmayan bir eserdir. Eserde müellif, dönemin hadiselerini, gündelik hayatı, Osmanlı sefer organizasyonunu, Enderun ve Osmanlı teşkilat yapısını kendi müşahedeleri, devlet adamlarından işittikleri ve belgelere göre anlatır. Osmanlı tarihleri içerisinde ihtiva ettiği hadiseleri teferruatlı olarak aktaran eserin birinci cildi Muzaffer Doğan, ikinci cildi Recep Ahıshalı, üçüncü cildi Erhan Afyoncu, dördüncü cildi ise Mahmut Ak tarafından hazırlanmıştır.

Üsküdarî Abdullah Efendi
Muzaffer Doğan, Recep Ahıshalı, Erhan Afyoncu, Mahmut Ak
Muzaffer Doğan, Recep Ahıshalı, Erhan Afyoncu, Mahmut Ak