Bursalı Mehmed Tâhir'in Osmanlı İmparatorluğu'ğunun son döneminde üç cilt halinde hazırladığı ünlü bibliyografya ve biyografya kitabı olan Osmanlı Müellifleri adlı eserdir. Araştırmacıların ve entellektüellerin sürekli surette başvurduğu önemli bir eser olan Osmanlı Müellifleri, Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından günümüz harflerine kazandırılmıştır. TÜBA'nın yayımladığı şekilde akademik evsafta ilk defa yayımlanan eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan son dönemine kadar yaşamış ve eser vermiş bilginler hakkında Meşâyih (din âlimleri), Ulemâ (âlimler), Şuarâ (edip ve şairler), Müverrihîn (tarihçiler), Etıbbâ (tabip ve hekimler), Riyâziyyûn (matematikçiler) ve Coğrafiyyûn (coğrafyacılar) fasılları altında ayrıntılı malumat vermektedir. Osmanlı biyografyacılığının en ünlü eserlerinden biri olan Osmanlı müelliflerinin üç cilt olarak yayımlanan ilk baskısına benzer şekilde yine üç cilt olarak  tasarlanıp basılmıştır. TÜBA tarafından kazandırılan transliterasyonunun yanısıra terim, şahıs adları ve bilhassa eser adlarından oluşan çok geniş ve gelişmiş bir dizin kitabın üçüncü cildinin sonuna eklenmiştir.

M. Yekta Saraç