Müellifin saray hizmetinde olduğu yılları (1106-1115/1695-1703) ihtiva eden ilk kısımda II. Mustafa’nın cülusu, Avusturya seferlerinin tanzimi, kronolojisi, menzillerin isimleri, asker ve mühimmat oranları ile istihkam faaliyetleri ayrıntılarıyla anlatıldı.

Nusretname’nin ikinci kısmı olarak değerlendirilen 1116-1133/1704-1721 arası, müellifin saray hizmetinden uzak olduğu yıllara aittir. Dolayısıyla birinci kısma nazaran hadiselerin özet biçimde yazıldığı bu bölümde elçi teatileri, sefer hazırlıkları, savaşların nasıl cereyan ettiği, yapılan anlaşmalar ve bu anlaşmalara dair metinler. İsveç Kralı XII. Karl’ın Osmanlı Devleti’ne ilticası ve nihayet 1133/1721 Niş Vakası ile eser bitirildi.

Silahdar Fındıklı Mehmet Ağa
Mehmet Topal