Osmanlı Sultanı II. Murad Hüdavendigar'ın isteği üzerine Farsça'dan Türkçe'ye çevrilen eser, Sultan'a öğütler içeren önemli bir siyasetnamedir. Türk-İslam geleneğinin önemli ürünlerinden olan siyasetnameler genellikle padişahlara, üst düzey yöneticilere devlet yönetimi ve adabı hakkında bilgi vermek, tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek ve aksaklıkları dile getirip öneriler sunmak üzere kaleme alınmıştır. Siyasetnamelerde hükümdar ve yöneticilerde bulunması gereken nitelikler, devlet yönetiminin esasları, devlet görevlilerinin sorumlulukları ve halka nasıl davranmaları gerektiği gibi konular işlenmiştir. Bu siyasetnamelerin önemli örneklerinden bir olan Enîsü'l-Celîs, Azmi Bilgin tarafından yayına hazırlanmış ve kitabın sonuna eserin tıpkıbasımı eklenmiştir. 

Kasım b. Seydi el-Hafız Ankari
A. Azmi Bilgin