Türkiye Ekonomi Sempozyumu (TES 2024) Bildiri Çağrısı

TÜBA ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Ekonomi Sempozyumu (TES 2024) “Yapısal Dönüşüm ve Yeni Sanayileşme Politikası” ana teması ile 8-9 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TES 2024, küresel ekonomiyi ve ulusal ekonomileri derinden etkilemesi muhtemel güncel meydan okumaları değerlendirmek ve Türkiye ekonomisinin gelişmişlik seviye ışığında, reel sektör ve sanayileşme odaklı sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz ederek yeni sanayi politikası bağlamında öneriler geliştirmek üzere düzenlenecek. Sempozyumdaki önemli tarihler ve gündeme alınması planlanan konular şu şekilde sıralanıyor:

Özet Gönderimi için Son Tarih 27 Eylül 2024 Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı 30 Eylül 2024 Tam Metin Gönderme Tarihi 28 Ekim 2024 Kayıt için Son Tarih 28 Ekim 2024 Sempozyum Programı İlanı 1 Kasım 2024 
Detaylar https://www.econturk.org.tr/anasayfa.html 

Yeni Sanayileşme Politikası Tartışmaları
Yeni Sanayileşme Politikasının Mahiyeti ve Kapsamı
Yeni Sanayileşme Politikasının Küresel Dinamikleri
Yeni Sanayileşme Politikası ve Küresel Ekonomik Düzen
Yeni Sanayileşme Politikası, Jeopolitik Parçalanma ve
Yeni Korumacılık

Yeni Sanayileşme Politikası İçin Güncel Girişimler
ABD’nin Yeni Sanayileşme Politikasının Mahiyeti ve Kapsamı
AB’nin Yeni Sanayileşme Politikasına Bakışı ve Tepkisi
Gelişmiş Ülkelerde Yeni Sanayileşme Politikası Girişimleri
Yükselen Ekonomilerde Yeni Sanayileşme Politikası Örnekleri
Verimlilik, Rekabetçilik ve Yeni Sanayileşme Politikası İlişkisi

Yeni Sanayileşme Politikası İçin Güncel Meydan Okumalar
Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Yeni Sanayileşme Politikası
AB Yeşil Mutabakatının Mahiyeti ve Kapsamı
AB Yeşil Mutabakatının Yeni Sanayileşme Politikası ile Entegrasyonu
Gelişmiş Ülkelerdeki Yeni Sanayileşme Politikalarının Diğer Ülkelere Etkisi
Bilişim Devrimi, Robotlaşma, Yapay Zekâ ve Yeni Sanayileşme Politikaları

Başarılı Sanayileşme Deneyimlerinden Dersler
Devletin Ekonomideki Rolüne İlişkin Gelişmeler

Covid 19 Salgını ve Devlet Kapasitesinin Artan Önemi
Kalkınmacı, Girişimci ve Çevreci Devletin Konsolidasyonu
Devletin Ekonomide Artan Rolünün Mahiyeti ve kapsamı
Devletin Ekonomiye Müdahalesinin Sınırları
Jeopolitik Parçalanma, Dirençlilik ve Devletin Ekonomideki Rolü

Teknoloji Adaptasyonu ve Yenilik Kabiliyeti
Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikalarına İlişkin Küresel Eğilimler
Misyon Odaklı Sanayileşme ve İnovasyon Stratejisi
Toplam Faktör Verimliliğinin Dinamikleri
Robotlaşma, Yapay Zeka ve Verimlilik Artışı

Yeni Sanayileşme Politikasının Finansmanı
Yapısal Dönüşüm ve Yeni Sanayileşme Politikasının Finansmanı
Yeni Sanayileşme Politikası için Mevcut Finansal Araçların Etkinliği
Yeni Sanayileşme Politikası için Mevcut Finansal Teknolojilerin Etkililiği
Yeni Sanayileşme Politikası için Yeni Finansal Araçlar ve Teknolojiler
Yeni Sanayileşme Politikası için Sermaye Piyasalarının Rolü
Yeni Sanayileşme Politikası Dostu Vergi Politikası
Yapısal Dönüşüm ve Yeni Finansal Araçlar /Teknolojiler

Türkiye’de Yapısal Dönüşüm ve Yeni Sanayileşme Politikası
Türkiye’nin mevcut gelişmişlik seviyesi ve sanayileşme tecrübesi ışığında;
Ekonomik Büyümenin Kombinasyonu ve Nitelikli Büyüme
Kompleksite ve Ürün Uzayı için Durum Analizleri
Dış Ticaretin Kompozisyonu ve Yeniden Sanayileşmenin Gerekliliği
Endüstri İçi Ticaret ve Endüstrilerarası Ticaret Analizleri
Küresel Değer Zincirine Katılım ve Ulusal Değer Zinciri Analizleri
Toplam Faktör Verimliliği Analizleri
Yeniden Sanayileşmenin Yönetişimi ve Kurumsal Koordinasyonu
Sanayileşme Uygulamaları için Etki Analizleri
Ulusal Etki Analizi Sistemi Mimarisi
Yeni Sanayileşme Politikasının Temel Dayanak Noktaları
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Sektörel Yatırımlar
Yapısal Dönüşümün Temel Dinamikleri
Regülasyon Kalitesi ve Yeni Sanayileşme Politikası
Beşeri Sermayenin Niteliği ve Kaynağı
Beşeri Sermayenin Niteliği ve İşgücü Piyasaları ile Uyumlaştırılması
Beşeri Sermayenin Niteliğinin Güncellenmesi ve İyileştiirlmesi
Doğrudan Yabancı Sermaye Akımları ve Sanayileşme İlişkisi
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Sanayileşme Politikasındaki İşlevi
Teknoparkların İnovasyon Ekosistemine Katkısı
Teknoloji Transfer Ofislerinin İnovasyon Ekosistemi için Etkinliği
Ulusal Yenilik Stratejisi ve Yenilik Ekosistemi
Sanayileşmeye Yönelik Mevcut Teşviklerin Etkinliği
Sanayileşmeye Yönelik Mevcut Teşviklerin Envanteri
Yatırım Teşvik ve Desteklerinin Mükerrerliğinin Engellenmesi
Kalkınma Ajanslarının İşlevselliği, Etkinliği ve Performansları
Ulusal ve Bölgesel Sanayileşme / Kalkınma Politikasının Eşgüdümü
Kamu-Özel Ortaklığı ve Yeni Sanayileşme Politikası
Organize Sanayi Bölgelerinin İşlevselliği, Etkinliği ve Performansları
KOBİ’lerin Yeni Sanayileşme Politikasına Katkısı
Yeni Sanayileşme Politikası İçin Sektörel Rekabetçilik Analizleri
Yeni Sanayileşme Politikası İçin Coğrafi Konumun Sağladığı Fırsatlar
Yeni Sanayileşme Politikası, Doğal Kaynaklar ve Hammadde Güvenliği
Yapısal Dönüşüm ve Yeni Sanayileşme Politikasının Önündeki Engeller
Yeni Sanayileşme Politikası ve Üretimin Yeni Pazarlara Erişimi