Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri Sempozyumu / 2-4 Aralık 2022 İstanbul

Sempozyumun genel çerçevesi aynı zamanda sınırlarını oluşturuyor. Sempozyumun konu edindiği zaman aralığı Osmanlı Devleti’nin başlangıcı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu arasındaki zaman dilimi. Konunun mekânsal sınırlarını ise de jure ve de facto hatlar oluşturuyor. De jure sınırlar Osmanlı Devleti’nin hukuken ve fiilen var olduğu coğrafi bütünlük, de facto sınırlar ise temas edilen, etki edilen ve etkilenilen devlet, kurum ve gelenekler. Kimi yerde belirgin kimi yerde muğlaklaşan maddi ve manevi sınırlar fikri çerçevenin oluşmasına katkı sağlamakta ve bu özgün durum disiplinler arası çalışmaları da teşvik ediyor. Zaman ve mekânda geçişkenlik içeren yöntemler meselelere farklı anlamlar yüklenmesini sağlarken soyut olgu ve somut kurumların değerlendirilmesinde etkin araçlar olarak kullanılması da tavsiye ediliyor. Yukarıda ifade edilen nedenlerden ötürü proje kapsamındaki çalışmaların sınırları belirlenmiş zaman, mekân ve fikri çerçeve içinde çok katmanlı, çok ilintili ve çok disiplinli bir anlayışla ele alınması teklif ediliyor.

Sempozyumun somut ve öncelikli birkaç hedefi bulunmakta olup nitelik ve nicelik yönüyle iki kısımda ifade edilebilir. Nitelik içerikli hedefler; yeni bilimsel tartışma alanlarının oluşturulması, Osmanlı ilmiye sınıfına ait bir kıyafet geleneğinin olduğu tespit edilerek bilim dünyası ile paylaşılması, Osmanlı ilmiye sınıfına ait kıyafetlerin her bakımdan bağımsız bir alt disiplin olarak tesis edilmesi, çok disiplinli çalışmaların desteklenmesi ve yeni disiplin ve alt disiplinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmasıdır.

Nicelik içerikli hedefler ise yükseköğretimdeki kıyafet normlarına dair yeni önerilerin sunulması, ulemasından öğrencisine Osmanlı bilim dünyasında giyilen kıyafetlerin modellenmesi, bilimsel araştırma ve tartışmaların bilimsel bir yayına dönüşmesi, bir müzenin tesisi ve yeni tasarımların üretilmesidir.

TEMALAR
Dini Arka Plan
Hukuki Düzenleme
Tarih
Orta Asya ve İslam Coğrafyasıyla Kurulan Bağlar
Türk Tarihindeki Bağlar
Tasarım
Malzeme
Renk
Sembolizm
Rekonstrüksiyon
Restitüsyon

ÖNEMLİ TARİHLER
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
11 Kasım 2022
Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması
14 Kasım 2022
Sempozyum Tarihi
2-4 Aralık 2022
Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi
27 Ocak 2023
Sempozyum Dili
Türkçe ve İngilizce

YAZIM KURALLARI
ÖZET
Unvan (TR-ENG)
İsim-Soyisim
Kurum (TR-ENG)
E-Posta
ORCID ID
Kısa CV (150 kelime) (TR-ENG)
Makale Başlığı (TR-ENG)
Öz (150 kelime)
Anahtar Kelimeler

TAM METİN
Makalelerin “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” sistemine uygun olarak 4.000-10.000 kelime hacminde hazırlanması gerekmektedir.

İLETİŞİM
symposium@tuba.gov.tr