English
 
Haberler
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri 2018 Yılı Aday Gösterme Süreci Başladı TÜBA Başkanı Prof. Acar’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü Mesajı THK Üniversitesi Rektörü Prof. Akbulut TÜBA’yı Ziyaret Etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Sayan TÜBA’yı Ziyaret Etti “TÜBA-Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi “TÜBA-Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi TÜBA Başkanı Prof. Acar “DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi” Paneli’ne Katıldı TÜBA-GEBİP Üyesi Yrd. Doç. Dr. Baykaş “IEEE-SA Çalışma Grubu” Başkan Yardımcısı Seçildi TÜBA’dan Enerji Teknolojileri Çalıştayları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik TÜBA'yı Ziyaret Etti
TİBKM Kapsamında 12 Eser Daha TÜBA Tarafından Yayımlandı
Tarih: 30 ARALIK 2017  Okunma Sayısı: 701

TÜBA’nın 2014 yılında başlattığı Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi (TİBKM) kapsamında 12 eser daha Aralık 2017’de okuruyla buluştu.

Kalkınma Bakanlığı'nın mali desteğiyle başlatılan projeyle geçmiş ve geleceğimize ışık tutacak eserlerin transliterasyon, tıpkıbasım, çeviri ve tahkiklerinin yapılması suretiyle eserlerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna kazandırılıyor. Türk ve İslâm coğrafyasına mâl olmuş Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, diğer Türk Lehçelerinde telif, tercüme ve şerh kitapların yayınlanmasını amaçlayan projede fizik, matemetik, kimya, biyoloji, tıp, eczacılık, anatomi, optik vb. fen-matematik bilimleriyle ilgili eserlerin yanısıra tarih, edebiyat, sosyoloji, hukuk, psikoloji gibi sosyal-beşeri bilim ve disiplinlerle ilgili eserler yer alıyor.

Fenn-i Terbiye 
Fenn-i Terbiye, Sâtı Bey (1880-1968) tarafından Türkçe yazılmış pedagojiye dair ilk eserdir. Sâtı Bey gerek eğitim gerekse siyaset alanında söz sahibi olmuş, döneminde eğitim reformu hakkında hem teorik metinler kaleme almış hem de idarecilik yaptığı kurumlarda bunu pratiğe aktarma imkânı bulmuştur. 1919 yılına kadar siyâsî olarak Osmanlıcılık taraftarı olan Sâtı Bey, bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nden ayrılmış ve Arap milliyetçiliğini felsefî ve siyasî olarak savunmuştur. Elinizdeki kitap Fenn-i Terbiye’nin Abdulhalim Koçkuzu’nun hazırladığı çeviri yazının yanı sıra Cahid Şenel ve Abdessamed Taibi tarafından hazırlanan Sâtı Bey’in hayatı, eserleri ve siyâsî görüşlerine yer veren detaylı bir girişi de ihtiva etmektedir. Çalışmada Sâtı Bey’in Arapça ve Türkçe kitap ve makalelerini de içeren ayrıntılı bir kaynakça da yer almaktadır.
 
Mantık Başlangıç Risâleleri
Mantığın düşünce ve dil ile olan ilişkisinin bir sorun olarak irdelenip tartışılması kendisinden önceki dönemlere geri götürülebilirse de onu bir “disiplin” veya “ilim” olarak kurma imtiyazının Aristoteles’e ait olduğu bilinmektedir. İlk temsilcisi Kindî olmakla birlikte İslâm felsefesinin yöntemi, problemleri ve terminolojisi ile sistemli bir yapı kazanmasındaki en büyük pay ve emek sahibi Fârâbî’dir. Böylece mantık ilmine özel bir önem atfederek kaleme aldığı çok sayıdaki eserle yaptığı önemli katkılar sebebiyle “Muallim-i Sânî” yani ikinci öğretici unvanı ile tanınıp anılmayı hak eden de yine bu büyük Türk filozofu olmuştur. Bu kitapta, Fârâbî’nin telif ettiği mantık eserleri arasında öğretici/didaktik üslubu ile her biri bu alana hazırlık, giriş ve başlangıç niteliği taşıyan üç risâlesinin Hüseyin Sarıoğlu tarafından hazırlanan Arapça metni ve Türkçe çevirileri karşılıklı sayfalar halinde sunulmaktadır.
 
es-Sahâifü’l-İlâhiyye 
es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Mâverâünnehir havzasında yetişen Şemseddin Semerkandî’nin (ö. 702/1303) felsefî kelam nitelikli önemli bir çalışmasıdır. İnanç konularının ele alınmasında ve işleniş biçimindeki özgün yaklaşımı, problemlerin çözümünde nass merkezli aklı ustalıkla kullanması, Semerkandî’yi alanında seçkin kılmıştır. Yazar, kaleme aldığı bu çalışmasında, entelektüel boyutunu başarılı bir şekilde yansıtmış ve bu doğrultuda geleneksel kelam kültürü dışına taşarak özgün bir yapıya bürünmüştür. Semerkandî, Mâtürîdî gelenekte yetişmesine rağmen itikadî mezhep tutuculuğundan uzak kalmış, kendi ifadesiyle “Hakka ulaşma” çabasında olmuş, eleştirel yaklaşımdan ziyade uzlaşmacı bir tavır takınarak, zengin birikimini yapıcı bir üslup ile ortaya koymuştur. Ramazan Biçer tarafından çevirisine yer verilen es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Türk-İslam kültürünün en ciddi ve önemli miraslarından birisidir.
 
Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk
Kadîm doğu medeniyetinde toplumda ya da yönetimde görülen aksaklıklara işaret etmek maksadıyla siyasetnâme türünde çeşitli metinler kaleme alınmıştır. Bu siyasetnâmelerde genel olarak bir yöneticinin sahip olması gereken vasıflar; halkla, kendi yönetim kadrosuyla ve diğer devletlerin bürokrasisiyle olması gereken ilişki biçimi ele alınmıştır. Kelâm, felsefe, tasavvuf ve fıkıh gibi pek çok alanda eser vermiş olan Gazâlî’nin Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer’in isteğiyle Farsça olarak kaleme aldığı Nasihatü’l-Mülûk adlı eseri Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Mülûk adıyla Arapça’ya aktarılmıştır. Bu eser Osmanlı edebiyatında XVI. yüzyılın önemli simalarından Âşık Çelebi tarafından Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Filiz Kılıç ve Tuncay Bülbül tarafından hazırlanan elinizdeki kitap, bahsi geçen eserin tenkitli neşri ile bu eserin muhtevası, dil ve üslup özellikleri hakkında kaleme alınmış detaylı bir girişi içermektedir.
 
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar 
Tiryaki Hasan Paşa’nın Kanije müdafaası ve zaferi yalnızca devrinde büyük bir yankı yaratmakla kalmamış, cereyan eden hadiselere görgü tanığı olan bir nefer tarafından kaleme alınan ve büyük coşku uyandıran hikâye, asırlar boyunca muhtelif şekillerde işlenerek nesilden nesle aktarılmıştır. Hem Tiryaki Hasan Paşa’nın zaferi hem de 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı-Avusturya sınırında yaşanan başka kahramanlık hikâyeleri, bilhassa son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda, Batı karşısındaki toprak ve prestij kaybının telafisi ve milli bilincin inşası için Namık Kemal’den Ömer Seyfettin’e kadar birçok yazar tarafından sıklıkla başvurulan anlatılar olmuştur. Hikâye, Harf Devrimi sonrasında da birçok farklı surette işlenerek neşredilmiştir. Ancak bu neşriyatta, özelikle yer adlarının doğru okunması konusunda pek titiz davranılmadığı görülmektedir. Ahmet Şefik Şenlik tarafından hazırlanan ve bu boşluğu doldurmayı amaçlayan bu kitap, Gazavâtnâme’nin çeviriyazı ile tıpkıbasım metinlerini ihtiva eden ve yer adları başta olmak üzere eserde geçen ‘Batılı kelimeler’i filolojik bakımdan inceleyen bir çalışmadır.
 
Ferec ba‘d eş-Şidde (Aralık 2017)
Zorluk sonrası ferahlık, sıkıntı sonrası rahatlık vb. anlamlara gelen Ferec ba‘d eş-Şidde adıyla anılan hikaye kitabı Osmanlı Türkçesi erken döneminin en önemli eserlerindendir. Ferec ba‘d eş-Şidde klasik doğu kültürünün 1001 Gece Masalları benzeri 42 hikayeden oluşmaktadır. Eserdeki hikayeler topluma mal olmuş şahsiyetlerin başından geçenleri kıssadan hisse kabilinden anlatarak özünde gayret ve sabrı tavsiye etmektedir. Macar Bilimler Akademisi'ndeki oldukça kıymetli yazma nüshasının tıpkıbasımı ve kapsamlı bir giriş ile yayımlanan eser Prof. Dr. György Hazai ve Prof. Dr. Andreas Tietze tarafından hazırlanmıştır.
 
Tezkeretü'l-Evliyâ
Eser, Feridüddin Attar'ın ünlü eseri Tezkeretü'l-Evliyâ'nın eski Anadolu Türkçesi'ne yapılmış tercümesidir. Evliya ve mutasavvıfların menkıbelerinden oluşan tercüme eser, sade ve anlaşılır bir üslupta kaleme alınmıştır. Menkıbeleri yeralan evliyaların kıssalarına ek olarak bazı sözlerinin ve davranışlarının da aktarıldığı eser kaleme alındığı dönem olan erken dönem Osmanlı Türkçesi'nin kıymetli metinlerinden biridir. Macar Bilimler Akademisi'ndeki yazma nüshasının tıpkıbasımı ve kapsamlı bir inceleme ile yayımlanan eser Prof. Dr. György Hazai tarafından hazırlanmıştır.
 
Üsûlûcyâ (Aristoteles’in Teolojisi)
Üsûlûcyâ (Aristoteles’in Teolojisi) Plotinus’un (ö. 270) Enneadlar adlı eserinin IV, V ve VI. bölümlerinin Grekçe’den Arapça’ya ilk İslâm filozofu Kindî (252/866) tarafından Emevî halîfesi Mu‘tasım’a (833-842) takdim edilmek üzere Süryanî mütercim Abdülmesîh b. Abdullah b. Nâime el-Hımsî’ye tercüme ettirilmiş bir metindir. Eserin daha önce özetlenmiş bir Grekçe metinden mi yoksa doğrudan Enneadlar’dan mı aktarıldığı felsefe tarihçilerinin üzerinde tartıştığı bir konu olarak canlılığını korumaktadır. Ancak elinizdeki tercüme İslâm dünyasında çok erken dönemde yaptırılmış bir tercüme olmasından dolayı muhtevâya ve terminolojiye birtakım müdahalelerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu eserin tercüme edildiği dönemde Arapça’nın felsefe dili olarak henüz gelişme çağında olduğundan bazı Grekçe kelimelerin aynı şekilde Arapça’ya aktarıldığı görülmektedir. Cahid Şenel tarafından Arapça neşri ve tercümesi hazırlanan Üsûlûcyâ içerdiği Yeni Platoncu metafizik öğretiyle özellikle de sudûr teorisi, negatif teoloji, sebeplilik gibi konular dikkate alındığında İslâm felsefesinin hemen her filozofuna, kelâm tartışmalarına ve özellikle de İbnü’l-Arabî sonrasında gelişmiş olan vahdet-i vücûd teorisine tesiri açıkça gözlenen önemli bir klasik metindir.
 
Vâkı‘ât-ı Rûz-merre I-IV
Üsküdarî veya Mevkufatî mahlaslarıyla bilinen Abdullah bin İbrahim en önemli Osmanlı tarihçilerindendir. Üsküdarî Abdullah’ın 1640’lı yıllarda doğduğu ve 1701’den sonra öldüğü tahmin edilmektedir. Üsküdarî’nin Vâkı‘ât-ı Ruzmerre isimli dört ciltlik tarihi 1688-1693 yılları arasındaki hadiseleri gün gün anlatır. Üsküdarî’nin eseri Osmanlı tarih yazıcılığında başka eşi olmayan bir eserdir. Eserde müellif, dönemin hadiselerini, gündelik hayatı, Osmanlı sefer organizasyonunu, Enderun ve Osmanlı teşkilat yapısını kendi müşahedeleri, devlet adamlarından işittikleri ve belgelere göre anlatır. Osmanlı tarihleri içerisinde ihtiva ettiği hadiseleri teferruatlı olarak aktaran eserin birinci cildi Muzaffer Doğan, ikinci cildi Recep Ahıshalı, üçüncü cildi Erhan Afyoncu, dördüncü cildi ise Mahmut Ak tarafından hazırlanmıştır.
 
Levâmi‘u'n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor
Osmanlı bilim ve kültür mirası açısından tarihî coğrafya alanında yazılmış en nadide kitaplardan olan Levâmi‘u’n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor; XVII. yüzyılın önemli bilginlerinden olan Kâtib Çelebi tarafından kaleme alınmıştır. Eser, coğrafya bilimiyle Atlas kelimesini bütünleştiren ve coğrafya sahasında geliştirmiş olduğu projeksiyonu bugün bile kullanılan ünlü coğrafyacı Gerardus Mercator’un kısa adıyla Atlas Minor olarak bilinen meşhur Latince eserinin şerh-tercümesidir. Levâmi‘u’n-Nûr, Cihannümâ’da kaynak olarak kullanılmak üzere tercüme edilmiş bir eser olmakla birlikte, Kâtib Çelebi'nin orijinal yorum/değerlendirme ve açıklamaları ile kendi özgünlüğünü yakalamış ve sonraki çalışmalarda kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca eser, Mercator Projeksiyonu’na göre çizilmiş haritaların yine Kâtib Çelebi’nin kalemiyle aktarılmış olması dolayısıyla coğrafya alanında Batı dünyasında meydana gelen gelişmelerin Doğu bilginlerine aktarılması açısından da önemli bir işlevi hakkıyla yerine getirmiştir. Eser Ahmet Üstüner ve H. Ahmet Arslantürk tarafından hazırlanan inceleme ile birlikte tıpkıbasım olarak yayımlanmaktadır.
 
Târîh-i Ungurus
Kanuni Sultan Süleyman döneminde diplomatik görevlerde bulunan Tercümân Mahmûd tarafından, aslı Latince olan bir Macar tarih kitabının Osmanlı Türkçesi'ne yapılan tercümesidir. Macarların tarihi, Macar ve önemli bazı imparatorların hayatları vb. konularda detaylı bilgiler veren eser Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmek üzere tercüme edilmiştir. Tercümân Mahmud yaptığı tercümeyle sultana Macar Tarihi hakkında detaylı bilgiler vermek ve Osmanlılar'ın Avrupa içlerindeki ilerleyişine bilgiler sağlayarak katkılar sunmayı amaçlamıştır. Macar Bilimler Akademisi'ndeki yazma nüshasının tıpkıbasımı ve kapsamlı bir giriş ile yayımlanan eser Prof. Dr. György Hazai tarafından hazırlanmıştır.
 
Hümayunname
Dünyaca ünlü Kelile ve Dimne hikâyelerinin 16. yüzyılda Türkçe'ye yapılmış bir tercümesi olan Hümâyûn-nâme, sahip olduğu estetik nitelikler sayesinde yüzyıllar boyunca Türk insanının gündeminde kalmıştır. Eserin uzun asırlar boyunca sürekli gündemde kalmasının temel sebebi onun klasik Türk nesrinin nadide örnekleri arasında yer almasıdır. Eser, içerik itibariyle şüphesiz ki eşsiz bir değere sahiptir. Ancak Hümâyûn-nâme’de sadece vak’a anlatımı tercih edilmemiş, hikâyeler anlatılırken, deyim yerindeyse, söz cevherlerinin en kıymetlileri mana deryasından çıkartılıp getirilerek okuyucuya takdim edilmiştir. Bu özelliği de Hümâyûn-nâme’ye hiç bitmeyecek dünya çapında bir şöhret kazandırmıştır. Eser sadece nesir vadisinde değil, minyatür alanında da büyük bir ekol, bir gelenek oluşturmayı başarmıştır. Pek çok Batı diline de tercüme edilen Hümâyûn-nâme Batı’da uyandırdığı tesir dolayısıyla Kelile ve Dimne adının önüne geçmiş, bu eserlere genel olarak Hümâyûn-nâme denmeye başlanmıştır. Eser Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL tarafından yayına hazırlanmıştır. Kitabın arkasında eserin Yazma nühsasının CD'sinin yer alacağı eserin diğer nüshalarında yer alan minyatürler de kitaba dahil edildi. Dolayısıyla bu haliyle orjinal bir çalışma ortaya çıkmış oldu.

Fotoğraflar

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.