English
 
Üyeler
Üyelik Seçimi Şeref Üyeleri Asli Üyeler Asosye Üyeler TÜBA Üyelerinin Dağılımı Vefat Eden Üyeler
Üyelik Seçimi
Tarih: 25 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 59715
Akademi üyeliği türleri, seçilme şartları ve üye seçimi 497 sayılı KHK nin 3, 4 ve 5. maddelerinde belirtilmiştir.
 
Akademi Üyeliği:
 
Madde 3 – Akademi'de; asli üye, asosiye üye ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üye bulunur. (Değişik cümle: 22/8/2011 – KHK – 651/ 31 md.) Asli ve asosiye üye sayısı, her birinden yüzelli olmak üzere toplam üçyüzdür. Şeref üyeliği sayısı herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Asli ve asosiye üyeler her yıl sonunda o yıl içinde yaptıkları çalışmalarla gelecek yıl yapmayı planladıkları araştırmaları birer rapor halinde Akademi Konseyine sunarlar.
 
Üyeliğe Seçilme Şartları:
 
Madde 4 – a) Asli Üye; Aşağıda belirlenen şartları taşıyan T.C. uyruklu seçkin bilim adamları arasından seçilir.
Ulusal veya uluslararası saygın kuruluşlardan ödül veya madalya almış olmak, kendi adıyla anılan keşif, icat, teori ve modellere sahip olmak ve/veya adı klasik kitaplara veya derleme makalelerine geçmiş olmak; uluslararası bilim atıfları kataloglarında genel kabul görmüş yüksek sayıda atıf almış olmak,
b) Asosiye Üye: asli üye olmaya aday T.C. uyruklu yetenekli genç bilim adamları arasından seçilir.
c) Şeref Üyesi: asli üye olma şartlarına sahip, ancak yaş haddi sebebiyle asli üyeliğe seçilemeyen T.C. uyruklu bilim adamları, Türkiye ile ilgisi olan ve işbirliği yapan ve asli üyelerde aranan şartları taşıyan yabancı bilim adamları arasından seçilir.
 
Üye seçimi:
 
Madde 5 – (Değişik: 22/8/2011 – KHK – 651/ 32 md.)
Asli ve asosiye üyelerin, üçte biri TÜBİTAK Bilim Kurulu, üçte biri Yükseköğretim Kurulu ve üçte biri Aslî üyeler tarafından seçilir.
Asli üyeler tarafından seçilecek asli, asosiye ve şeref üyeleri için; bir asli üye tarafından Akademi Konseyine yazılı olarak başvurulması ve aday gösterilen kişinin, aday gösteren üye dışında iki Genel Kurul üyesi tarafından da yazılı olarak desteklenmesi gerekir. Adaylık, Akademi Konseyi tarafından kabul gördükten sonra Genel Kurulun onayına sunulur.
Asli üyelik altmışyedi yaşına kadar sürer. Yaş haddi nedeniyle Asli üyelik statüsü sona eren üyeler, otomatik olarak şeref üyesi olurlar. Asosiye üyeler üç yıl için seçilirler. Asosiye üyelik süresi toplam en çok dokuz yıldır.

 

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.