English
 
TÜBA Akademi Ödülleri
TÜBA Bütünleştirilmiş Doktora Programı (TÜBA-BDP) Esasları
Tarih: 21 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 908334

  

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI
(TÜBA – BDP) ESASLARI*

BÖLÜM 1
GENEL ESASLAR


Madde 1
Amaç

Bütünleştirilmiş Doktora Programı'nın, (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora çalışmalarının bilimsel düzeyini gelişmesine ve bilimsel gelişme için gerek duyulan araştırıcı insan gücünün nicelik ve nitelik açısından yükselmesine destek olmaktır. Bu genel amaç yanında, üniversitelerimizde ortak çalışmaya dayalı ve tercihen çok disiplinli mükemmeliyet merkezlerinin oluşmasına ve üst düzey yurtdışı kuruluşlarla bilimsel işbirliği olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlanması da beklenmektedir.

Bu program, 1996 yılında sosyal bilimler alanında başlatılmış olan etkinliğin, tüm bilim alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile, 24/02/2007 tarih ve 158 sayılı Konsey kararı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Madde 2
Kapsam

TÜBA - BDP çerçevesinde, üniversitelerimizde doktora programlarına kayıtlı olan öğrencilere yurtiçinde ve yurtdışındaki doktora çalışmalarına devam ettikleri süre boyunca destek sağlanacaktır.

Ayrıca, öğrencinin danışmanına ve doktora eğitimi veren birime, bu etkinliğe ve bilimsel işbirliği çabalarına katkı amacıyla destek sağlanacaktır.

Madde 3
Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar
-Akademi                   : Türkiye Bilimler Akademisi
-Akademi Konseyi     : Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi
-Anabilim Dalı           : Doktora Programına öğrenci öneren dal
-Danışman                  : Doktora programını yöneten anabilim dalı üyesi
-Doktora Programı     : Destek istenen doktora programı
-Doktora Yürütme     : Program için adayını seçen ve izleyen, yürütücü konumundaki Grubu öğretim üyesi dahil en az üç öğretim üyesinden oluşan yürütme grubu
-Enstitü                       : Doktora öğrencisinin kayıtlı bulunduğu enstitü
-Program Komitesi     : TÜBA-BDP Komitesi
-Yabancı Dil    Sınavı : KPDS ya da muadili Yeterlik Sınavı
-Yeterlik Sınavı          : Doktora Yeterlik Sınavı

Kısaltmalar
-BDAP         : Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı
-BDHP         : Bütünleştirilmiş Doktora Hazırlık Programı
-BDP            : Bütünleştirilmiş Doktora Programı
-IELTS         : International English Language Testing System
-KPDS         : Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı
-TOEFL       : Test of English as a Foreign Language
-TÜBA         : Türkiye Bilimler Akademisi
-ÜDS            : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Madde 4
Uygulama Esasları

TÜBA- BDP, birbirleri ile bütünleşik nitelik taşıyan, ancak bağımsız olarak yürütülecek olan iki aşamadan meydana gelmektedir. Programın ilk aşamasını doktora öğrencilerinin yeterlik sınavı öncesinde yararlanabilecekleri Bütünleştirilmiş Doktora Hazırlık Programı (BDHP) oluşturur. İkinci aşamada, yeterlik sınavını başarı ile tamamlamış ve bilimsel araştırma çalışmalarına başlamaya hak kazanmış doktora öğrencilerinin yararlanabileceği Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı (BDAP) uygulanır.

Genelde programın, iki aşaması ile birlikte bir bütün olarak, başarı ile tamamlanmış olması beklenir. Ancak, programın yürütülmesinde, BDHP ve BDAP'na gereken aşamalarda ayrı ayrı başvurulması ve başvuruların bu aşamalara özgü farklı özellikler dikkate alınarak değerlendirilmesi esastır, örneğin Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı (BDAP)'na başvuruda, daha önce BDHP'na katılmış olma koşulu aranmaz. Bununla birlikte, BDHP kapsamında halen desteklenen doktora öğrencileri, programın ikinci aşaması olan BDAP için yeni başvuru tarihini beklemeden, gerekli olan belgelerle önerilebilir. Değerlendirilen ve BDAP kapsamında desteklenmesine karar verilen doktora öğrencisine destek, taahhütname ve kefaletname senedinin TÜBA'ya ulaştırılmasını takip eden ay başlatılır.

Başvuru, doktora programını yürüten danışman öğretim üyesi tarafından, doktora öğrencisi için yapılır. Başvuru en fazla üç doktora öğrencisi için yapılabilir. Birden fazla doktora öğrencisi için yapılan başvurularda, en az bir öğrencinin başvuruyu yapan öğretim üyesinin danışmanlığında doktora programını sürdürmekte olması esastır. Diğer öğrencilerin, başvuru sahibi öğretim üyesinin ya da önerilmiş olan Doktora Yürütme Grubunu oluşturan öğretim üyelerinin danışmanlığında doktora programına kayıtlı olmaları zorunludur.  Yeni planlanan programların, başvurudan önce üniversite senatosunca kabul edilmiş olması gereklidir.

Desteklenen programlar için her beşinci yılın sonunda tüm belgelerle yeniden başvuru yapılır.

Madde 5
Başvuruda Doktora Programı Öğretim Üyelerinden İstenen Bilgiler

I- Doktora çalışması yaptırılacak alan hakkında ayrıntılı bilgi:
Dünyada yapılmakta olan güncel çalışmalar, planlanan araştırmanın Türkiye'deki bilimsel birikim ile bilime yapması beklenen katkıları.
II- Doktora programını yürüten danışman öğretim üyesi ve işbirliği yapacağı Doktora Yürütme Grubu hakkında bilgiler:
        1- Araştırma etkinlikleri:
           a) Lisansüstü eğitim faaliyetleri ve konu üzerinde çalışmakta olan araştırıcı insan gücüne ilişkin sayılar ve bilgiler,
           b) Programlarla ilgili öğretim üyelerinin özgeçmişleri ve yayın listeleri.
           c) Uluslararası konum ve ilişkiler (son beş yıldaki ortak proje ve yayınlar, akademik bağlantı programları,
               yurtdışındaki araştırma kurumlarıyla imzalanmış bilimsel değişim ve işbirliği protokolleri vb.),

2- Son 5 (beş) yıl içinde konu üzerinde verilmiş lisansüstü eğitime ilişkin bilgiler:
           a) Verilmekte olan lisansüstü dersler,
           b) Son beş yılda bitirilmiş ve devam etmekte olan yükseklisans / doktora tezleri, bu çalışmalar sonucunda yapılmış yayınlar.
III-  Kaç öğrenci için destek istendiği, gerekçeleri ve öğrencilere ait bilgiler (bkz. Başvuruda Öğrenciden İstenen Bilgiler),
IV- Üniversite desteği:
Tüm altyapı olanaklarının kullanımı için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve programın başarısı için kolaylık sağlanacağını taahhüt eden rektörlük onaylı destek yazısı.

Madde 6
Destekleme Ölçütleri

(a) BDHP'ı kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak başlıca ölçütler aşağıda sıralanmıştır:
          (i) Başvuruyu kapsayan araştırma alanının ülkemizin bilimsel gelişmesi açısından önemi;
          (ii) Doktora programını yürütecek olan araştırma grubunun bilimsel nitelikleri; aynı alanda yapmış
             oldukları bilimsel çalışmaları; uluslararası ilişkileri ve yayınları; yükseklisans/doktora eğitim
             ve araştırma altyapısı yönlerinden birikimi;
         (iii) Programda desteklenmesi önerilen öğrencilerin üstün başarılı ve seçkin birer araştırıcı olma potansiyeli.

(b) BDAP'ı kapsamındaki başvurular, yukarda tanımlı olanlara ek olarak aşağıdaki başlıca ölçütler çerçevesinde değerlendirilir:
          (i) Başvuruda tanımlanan doktora çalışmasının evrensel bilim ölçütleri açısından değeri;
          (ii) Doktora çalışmasında, yürütme grubuna yurtdışı araştırma kurumundan/ üniversiteden katılacak ve
               tercihen programda eş danışman olarak görev yapacak bilim insanının bilimsel nitelikleri, yayınları;
               çalışma alanındaki uluslararası konumu;
          (iii) Doktora çalışmasının bir bölümünün yürütüleceği yurtdışı araştırma kurumu/üniversitenin genelde
                ve çalışma alanındaki uluslararası yeri ve değeri.

(c) Programda  başta temel bilimler, temel sosyal bilimler** ve yaşam bilimleri olmak üzere, ülkemiz için ya da uluslararası ölçekte (AB 7. çerçeve programı, vb.,) önem taşıyan araştırma alanları öncelikli alanlar olarak değerlendirilir. Ancak, bu alanların dışında, uygulamaya, mesleki çalışmaya dönük bilim alanlarında olan programlar da, temel bilimlere ve temel sosyal bilimlere evrensel katkıda bulunabilecek kişiler yetiştirebilecek nitelikte olmak kaydı ile desteklenebilir.

BÖLÜM 2
BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA HAZIRLIK PROGRAMI – BDHP

Madde 7
Başvuru

Başvurular üniversitelerin doktora programlarına program yöneticisi öğretim üyesinin danışmanlığında kabul edilmiş öğrenciler için yeterlik sınavı öncesinde yapılır.

Başvuru, doktora programını yürüten danışman öğretim üyesi tarafından, doktora öğrencisi için yapılır. Başvuru bir araştırma grubu tarafından en fazla üç doktora öğrencisi için yapılabilir. Birden fazla doktora öğrencisi için yapılan başvurularda, en az bir öğrencinin başvuruyu yapan öğretim üyesinin danışmanlığında doktora programını sürdürmekte olması esastır. Diğer öğrencilerin, başvuru sahibi öğretim üyesinin ya da önerilmiş olan Doktora Yürütme Grubunu oluşturan öğretim üyelerinin danışmanlığında doktora programına kayıtlı olmaları zorunludur.  

Başvuruda, Madde 5 altında sağlanacak program yöneticisi öğretim üyesinden istenen bilgilerle birlikte, Madde 10 altında öğrenci için istenen belgeler TÜBA'ya ulaştırılmalıdır.

Madde 8
Başvurunun Değerlendirilmesi

Programı kazanan öğrenciler, başvuru belgelerinin incelenmesi ve öğrenci ile sözlü mülakat sonucu TÜBA tarafından seçilir.

Program, seçilen öğrencilerin tebliğ tarihinden itibaren en çok iki ay içinde kabul formu, taahhütname ve kefaletnameyi TÜBA'ya ulaştırmasını takip eden aybaşında başlar.

Madde 9
Koşullar

Doktora öğrencisi/öğrencilerinin T.C. vatandaşı*** olmaları ve başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

Lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00, yüksek lisans not ortalamasının en az 3.25/4.00 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 80.00 puandan az olmama koşulları aranır. Yüksek lisans not ortalaması en az 3.50/4.00 olan doktora öğrencisinde ise lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması koşulu aranmaz.

Değerlendirmenin (4.00) sisteminden farklı olduğu eğitim kurumları için YÖK'ün başvuru dönemi itibarı ile geçerli olan eşdeğerlik ölçütleri esas alınır. Bu ölçütler her yıl başvuru duyuruları ile birlikte açıklanır.

Yüksek Lisans programından birinci yıl sonunda doktora programına yatay geçiş yapmış öğrenci/öğrencilerin ise yüksek lisans birinci yıl not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 85.00 puandan az olmaması koşulları aranır.

Ayrıca lisans eğitiminden sonra doktora programına kayıt olmuş öğrenci/öğrencilerin lisans not ortalamasının en az 3.25/4.00 olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 85.00 puandan az olmaması koşulları aranır.

En az beş yıl süre ile üniversite eğitiminden sonra doktora programına kayıt olmuş öğrenci/öğrencilerin lisans not ortalamasının en az 3.25/4.00 olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 85.00 puandan az olmaması koşulları aranır.

Program süresince öğrencinin/öğrencilerin doktora dersleri not ortalamasının 3.50/4.00'ün altına düşmemesi istenir. Bu konuda ayrıca danışmanının olumlu görüşü aranır.

Doktora öğrencisinin/öğrencilerinin doktora çalışmasında kullanılacak yabancı dili gerekli düzeyde bildiğini gösteren belgenin sunulması gerekir. (Sosyal bilimlerde: TOEFL 193 (523), IELTS 6.5 ya da KPDS-ÜDS 70; doğa ve yaşam bilimlerinde: TOEFL 183 (513), IELTS 6.0 ya da KPDS-ÜDS 65.)

Araştırıcı yurtiçinde veya yurtdışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBA'ya bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlamış bursiyerlere TÜBA tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.


Madde 10
Başvuruda Öğrenci İçin İstenen Belgeler:

1. Üniversite lisans ve yüksek lisans öğrenimine ait onaylı not belgeleri.
2. ALES belgesi.
3. Yabancı dil belgesi.
4. Özgeçmiş ve yayın listesi.
5. Enstitüden doktora programına kayıt belgesi.

Madde 11
Süre

Program doktora yeterlik sınavından en çok 6 (altı) ay sonra sona erer. Yeterlik sınavının başarısız olması durumunda program kesilir ve o döneme kadar yapılan tüm ödemeler, taahhütname gereği, geri alınır. Program en çok 3 (üç) yıl devam eder. Bu süre içinde, gerekli görüldüğü takdirde yabancı dil eğitimi için, 6 (altı) ayı geçmemek kaydı ile öğrenciye destek ödemesi yapılır. Yabancı dil eğitimi için ayrıca başvuru gerekir, bu süre 3 (üç) yıllık destek süresinden sayılmaz.


Madde 12
Desteklenecek Doktora Öğrencilerinin Yükümlülükleri

a) Doktora çalışmalarını istenen düzeyde sürdüremeyen öğrencinin önce dikkati çekilir; olumsuz akademik performansın daha sonraki 6 ( altı) ay içinde de devam etmesi halinde program sona erdirilir ve destek kesilir. O döneme kadar yapılan tüm ödemeler, taahhütname gereği, geri alınır.

b) Öğrenci, TÜBA tarafından kabul edilebilecek sağlık vb. nitelikte sorunlar dışındaki nedenlerle Bütünleştirilmiş Doktora Hazırlık Programı (BDHP)'ndan ayrılmışsa, başarısız olmuşsa, doktora çalışmalarını tamamlayamayacağı belirlenirse, çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmediği belirlenirse, doktoraya kayıt tarihinden itibaren (yabancı dil eğitimi için kendisine sağlanan ek süre hariç) 3 (üç) yıl içinde doktora yeterlik sınavını başarıyla verememiş ya da doktora programına yeterlik sınavı sonrası devam etmemiş ise, yurtiçinde kendisi için yapılan tüm harcamaları yasal faizi ile birlikte TÜBA'ya geri ödemekle yükümlüdür.

Madde 13
Öğrenciye Yapılacak Ödemeler


a) Yurtiçinde çalışmaları süresince her yıl miktarı TÜBA tarafından belirlenecek olan aylık yaşam gideri bursu.  Burs miktarı yurtiçinde ücretli görevi olan ve herhangi bir ücretli görevi olmayan doktora öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere her yıl Akademi Konseyi tarafından ayrıca belirlenir.
b) Yabancı dil eğitimi için yurtiçi kurs giderleri TÜBA tarafından uygun görülmesi halinde ödenebilir.
c) Yabancı dil eğitimi için yaşam gideri bursu 13a maddesinde belirtildiği şekilde ödenir.
d) Öğrencilerin yurtiçinde kayıtlı bulundukları üniversiteye ödemekle yükümlü oldukları öğrenim harçları TÜBA tarafından ödenmez.

BÖLÜM 3
BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA ARAŞTIRMA PROGRAMI – BDAP


Madde 14
Başvuru

Başvurular üniversitelerin doktora programlarına devam eden öğrenciler için, yeterlik sınavı sonrasında yapılır.

Başvuru, doktora programını yürüten danışman öğretim üyesi tarafından, doktora öğrencisi için yapılır. Başvuru bir araştırma grubu tarafından en fazla üç doktora öğrencisi için yapılabilir. Birden fazla doktora öğrencisi için yapılan başvurularda, en az bir öğrencinin başvuruyu yapan öğretim üyesinin danışmanlığında doktora programını sürdürmekte olması esastır. Diğer öğrencilerin, başvuru sahibi öğretim üyesinin ya da önerilmiş olan Doktora Yürütme Grubunu oluşturan öğretim üyelerinin danışmanlığında doktora programına kayıtlı olmaları zorunludur.  

Başvuruda, önerilen çalışmanın bilimsel esaslara göre hazırlanmış ayrıntılı tanımı, bir bölümünün yurtdışında sürdürülme gerekçesi ve işbirliği yapılacak yurtdışı üniversite/çalışma grubunun seçimine esas olan bilimsel nedenler gerekçeleri ile belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca, başvuruda, danışman öğretim üyesi tarafından Madde 5 ve Madde 17 altında sağlanacak bilgiler ile birlikte BDAP için Öğrencinin / Öğrencilerin doktora çalışmasına yurtdışı araştırma kurumundan/üniversiteden katılacak ve tercihen programda eş danışman olarak görev yapacak bilim insanının yer alacağı belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca bu katılımın, söz konusu bilim insanının kendi beyanı ile doğrulanmış olması zorunludur.

Madde 15
Başvurunun Değerlendirilmesi

Programı kazanan öğrenciler, başvuru belgelerinin incelenmesi ve öğrenci ile sözlü mülakat sonucu TÜBA tarafından seçilir.

Program, seçilen öğrencilerin tebliğ tarihinden itibaren en çok iki ay içinde kabul formu, taahhütname ve kefaletnameyi TÜBA'ya ulaştırmasını takip eden aybaşında başlar.

Madde 16
Koşullar

Doktora öğrencisi/öğrencilerinin T.C. vatandaşı*** olmaları ve başvuru tarihinde 32 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

Lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00, (yapmışsa) yüksek lisans not ortalamasının en az 3.25/4.00, yeterlik öncesi doktora eğitim programındaki not ortalamasının da en az 3.50/4.00 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 80.00 puandan az olmama koşulları aranır. Doktora eğitimini sürdürdüğü üniversitede, doktora programına başvururken sunmakla yükümlü olduğu, kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde en az 80.00 puanlı ALES belgesi kabul edilebilir. Yüksek lisans not ortalaması en az 3.50/4,00 olan doktora öğrencisinde ise lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması koşulu aranmaz.

Değerlendirmenin (4.00) sisteminden farklı olduğu eğitim kurumları için YÖK'ün başvuru dönemi itibarı ile geçerli olan eşdeğerlik ölçütleri esas alınır. Bu ölçütler her yıl başvuru duyuruları ile birlikte açıklanır.

Program süresince öğrencinin/öğrencilerin araştırma performanslarının üst düzeyde olması istenir. Bu konuda danışmanının (yurtiçi ve yurtdışı) gerekçeli olumlu görüşü aranır.

Başvurularda, adaylardan yabancı dil (İngilizce) bilgi düzeylerinin belgelenmesi istenir. Başvuruların değerlendirmeye alınmaları için yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerin – sosyal bilimlerde: TOEFL 213 (550), IELTS 7.0 ya da KPDS-ÜDS 80; doğa ve yaşam bilimlerinde: TOEFL 197 (530), IELTS 7.0 ya da KPDS-ÜDS 75. – TÜBA'ya başvuru ile birlikte sunulmuş olması gereklidir.

Araştırıcı yurtiçinde veya yurtdışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBA'ya bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlamış bursiyerlere TÜBA tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.

Madde 17
Başvuruda Öğrenci İçin İstenen Belgeler

 1. Özgeçmiş ve yayın listesi.
 2. Üniversite lisans ve yüksek lisans öğrenimine ait onaylı not belgeleri.
 3. ALES belgesi.
 4. Öğrencinin doktora derslerini başarıyla izlemiş ve Doktora Yeterlik sınavını başarıyla vermiş olduğuna ilişkin ilgili Enstitü Müdürlüğünden onaylı belgeler.
 5. Yabancı dil belgesi.
 6. Öğrenci ve yurtiçi danışmanının ayrıntıyla projelendirilen tez çalışması.

Ayrıca;
Başvuruda, Öğrencinin Yurtdışında Eğitimi İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

 1. Yurtdışında araştırmanın yapılacağı kurumdan ve yurtdışı akademik danışmanından davet ve kabul mektubu.
 2. Yurtdışındaki araştırma kurumu ve akademik danışman hakkında bilgiler.
 3. Yurtdışında yapılacak eğitim ve araştırmanın ayrıntılı çalışma planı ve çalışma takvimi.
 4. Yurtiçi danışmanın, yurtdışında yapılması planlanan çalışmalar ile öngörülen sürecin gerekliliği ve bu çalışmalardan beklenen yararlara ilişkin görüşlerini belirten yazısı.
 5. Yurtdışı araştırma kurumundan/üniversiteden katılacak ve tercihen programda eş danışman olarak görev yapacak bilim insanının kendi beyanı ile katılımına ve projeyi onayladığına ilişkin bir yazı.
   

Madde 18
Süre

Programın süresi en çok üç yıldır. Doktora öğrencisi bu sürenin en çok 18 (on sekiz) ayını işbirliği yapılacak olan yurtdışı üniversitede bilimsel çalışmalarının gerekli bölümlerini sürdürmek üzere kullanabilir.

Madde 19
Desteklenecek Doktora Öğrencilerinin Yükümlülükleri

a) Doktora çalışmalarını istenen düzeyde sürdüremeyen öğrencinin önce dikkati çekilir; Olumsuz akademik performansın daha sonraki 6 (altı) ay içinde de devam etmesi halinde program sona erdirilir ve destek kesilir. O döneme kadar yapılan tüm ödemeler, taahhütname gereği, geri alınır.

b) Öğrenci, TÜBA tarafından kabul edilebilecek sağlık vb. nitelikte sorunlar dışındaki nedenlerle Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı (BDAP)'ndan ayrılmışsa, başarısız olmuşsa, doktora çalışmalarını tamamlayamayacağı ya da çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmediği belirlenirse, doktoraya kayıt tarihinden itibaren (yabancı dil eğitimi için kendisine sağlanan ek süre hariç) 6 (altı) yıl içinde doktora derecesini almamışsa, ya da doktora derecesini aldıktan sonra yurtiçinde bir üniversitede yurtdışında desteklenme süresinin iki katı kadar süre ile zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmezse, yurtiçinde ve yurtdışında bulunduğu süre boyunca kendisi için yapılan tüm harcamaları yasal faizi ile birlikte TÜBA'ya geri ödemekle yükümlüdür.

c) Destek alan doktora öğrencisinin yurtdışındaki destek süresi bittiğinde, yurtdışında araştırmalarına devam edebilmesi (en çok 24 ay süreyle) öğrencinin üniversitesinin izin vermesi ve TÜBA'nın onayıyla mümkündür. Bu ek süre boyunca TÜBA tarafından öğrenciye herhangi bir destek ödemesi yapılmaz. Başvurusu onaylanmadığı halde yurda dönmeyen doktora öğrencisi yurtiçinde ve yurtdışında bulunduğu süre boyunca kendisine yapılan tüm harcamaları yasal faizi ile birlikte TÜBA'ya geri ödemekle yükümlüdür.

d) Yurtiçinde ücretli görevi olmayan doktora öğrencisinin destek süresini başarıyla tamamladığında yurtiçinde bir üniversitede ya da araştırma kuruluşunda görev alması TÜBA'nın bu yöndeki destek ve yardımlarına karşın mümkün olmadığı takdirde öğrencinin durumu Akademi Konseyi tarafından değerlendirilir.

Madde 20
Öğrencilere Yapılacak Ödemeler

a) Yurtdışı gidiş/geliş uçak bileti.

b) Yurtdışında TÜBA'nın onayı ile toplam miktarı 10.000,-ABD Dolarını geçmemek kaydı ile yurtdışındaki üniversitelere ödenecek araştırma ücreti. (Bench fee)  Araştırma ücretinin öğrenciye ödenebilmesi için, öğrencinin gideceği üniversiteden istenen miktarın yurtdışındaki üniversiteden verilecek yazı ya da proforma fatura ile belgelenmesi gerekir.

c) Yurtdışı yaşam gideri olarak yurtiçinde ücretli görevi olan ve herhangi bir ücretli görevi olmayan doktora öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere her yıl Akademi Konseyi tarafından belirlenen aylık burs. (İlk aylık yurtdışı araştırma bursu, yurtdışına çıkmadan önce öğrenciye ödenir. Verilecek olan burslar, yurtdışına çıkan öğrencinin gittiği ülkenin para birimi olarak, günlük T. C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınarak belirlenen ABD Doları burs karşılığı ödenir. Yurtdışı burs ödemelerinin devam edebilmesi için, öğrencinin yurtdışında araştırmaya başladığına ilişkin kurumdan onaylı yazı göndermesi gerekir.)

d) Yurtdışı çalışmaları sırasında sağlık sigortası (gözlük, diş, estetik, doğum, fizik tedavi, vb masrafları karşılayan sigorta yapılmaz).

e) Yurtiçinde çalışmaları süresince her yıl miktarı TÜBA tarafından belirlenecek olan aylık yaşam gideri bursu.  Burs miktarı yurtiçinde ücretli görevi olan ve herhangi bir ücretli görevi olmayan öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere her yıl Akademi Konseyi tarafından ayrıca belirlenir.

f) Programın yurtiçinde sürdürüldüğü bölüm içinde, en çok iki kez bir haftaya kadar yurtiçinde ve program süresinde en çok iki kez iki haftaya kadar yurtdışında düzenlenecek uluslararası bilimsel etkinliklere katılma desteği.  Katılım için doktora öğrencisinin sözlü ya da poster tebliğinin bu etkinliklerde sunulmak üzere kabul edilmiş olması zorunludur. Bu destek bilimsel etkinliğin yapıldığı yere gidiş/dönüş yol giderini, kayıt ücretlerini ve konaklama ödemelerini kapsar. Yurtdışı ve yurtiçinde düzenlenen uluslararası bilimsel etkinliklere katılacak kişilere verilebilecek en yüksek destek miktarı, Avrupa ülkeleri ve Avrupa dışındaki ülkeler ile yurtiçi için ayrı olmak üzere her yıl Akademi Konseyi tarafından belirlenir. Ödemeler, yapılan harcamaya ilişkin faturaların asılları TÜBA'ya ulaştırıldıktan sonra yapılır.

Madde 21                            
Doktora Yürütme Grubuna Araştırma Desteği  
 
a) BDAP'nın yurtiçi bölümü süresince, TÜBA tarafından öngörülen başarı ölçütleri çerçevesinde doktora programının bağlı bulunduğu üniversite birim veya birimlerine, bütçe olanakları ölçüsünde araştırma desteği ödenir. Araştırma desteği her doktora öğrencisi için yılda bir kez olmak üzere ödenir. Harcanmayan bölüm bir sonraki takvim yılına, TÜBA'nın onayı ile aktarılabilir. Doktora Yürütme Grubunun başvuruları karara bağlanırken, gruba verilecek araştırma desteğinin miktarı her yıl Akademi Konseyi tarafından belirlenir.

b) Doktora Yürütme Grubuna ödenen desteğin; TÜBA'ya sunulan tez projesini desteklemek üzere, üniversite araştırma alt yapısını geliştirme (araştırma için cihaz ve sarf malzemesi, kitap, dergi vb. alımında), bilimsel toplantı düzenleme, yurtdışından bilimci davet etme veya TÜBA'nın onayı alınarak yurtdışındaki bir bilimsel toplantıya katılma gibi amaçlar için kullanılır.

c) Doktora Yürütme Grubunun, üyelerinin gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalara, elde edilen birikimin ülkemizde yaygınlaştırılması yönündeki etkinliklere ve yaptıkları yayınlara ilişkin bir raporu her yıl sonunda TÜBA'ya vermeleri gerekir.

d) Danışmana sağlanacak destek:
Danışmana, program kapsamında, yıllık araştırma desteği tutarı içinde kalmak üzere doktora öğrencisinin yurtdışı bilimsel araştırma çalışmaları aşamasında, en fazla iki kez, işbirliği yapılan yurtdışı üniversitede en çok birer hafta süre ile inceleme/izleme desteği (araştırmanın yapıldığı yere gidiş-dönüş yol gideri, konaklama) ayrıca sağlanır. Ödemeler TÜBA'nın onayı ile fatura karşılığında yapılır.

Madde 22
Araştırma Desteğinin Kullanımı


Alımlarda izlenecek yöntem:

     Araştırma Desteğini kullanmak isteyen Doktora Yürütme Grubu Yürütücüsü gerekçeleriyle TÜBA'ya başvuruda bulunur. Ödemeler, TÜBA'nın onayı üzerine yapılır. Ödemenin yapılabilmesi için, TÜBA tarafından üniversitenin hesabına yatırılacak olan Araştırma Desteğinin, söz konusu doktora öğrencilerinin doktora araştırmalarında kullanılmak üzere harcanacağına dair TÜBA ile üniversite arasında imzalanacak protokolün TÜBA'ya ulaştırılması gerekmektedir. TÜBA, onaylanan desteği, üniversite tarafından bildirilecek olan banka hesabına avans (ön ödeme) olarak yatıracaktır.


     Üniversitenin kendi satın alma ihale mevzuatı çerçevesinde alımı gerçekleştirilen malzemelerin, demirbaş kaydının yapılması ile satın alma işlemi tamamlanacaktır. Demirbaş kayıtlarında ve barkotlarda  “TÜBA tarafından alınmıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur. Üniversite adına kesilmiş faturalarda desteklenen bursiyer(ler)in adı belirtilmelidir. Söz konusu malzeme, ilgili birime teslim edildikten sonra fatura üzerinde “Malzeme eksiksiz ve çalışır teslim alınmıştır.” ifadesi yer almalıdır. Tüm belgelerin onaylı kopyalarının mahsup edilmek üzere, paranın ödendiği tarihten itibaren en geç 20 gün içerisinde TÜBA'ya ulaştırılması gerekmektedir.  

BÖLÜM 5
YÜRÜTME ESASLARI

Madde 23


a) Bu Program, TÜBA-BDP Komitesi tarafından yürütülür.
b) Program Komitesinin sekreterya hizmetleri, TÜBA sekreteryası tarafından yürütülür.
c) Program Komitesi, Konsey tarafından iki yıl için 5 (beş) Akademi üyesinin seçilmesi ile oluşur. Komite üyelerinden biri Konsey tarafından koordinatör olarak görevlendirilir.
d) Komitenin program başvuru ve destek başvuru kararları Konsey onayı ile yürürlüğe girer.  Diğer Komite kararları Akademi Başkanının kararı ile kesinleşir.
e) TÜBA-BDP Komitesinin Görevleri:
      i) Konseyin onayına sunulmak üzere BDP uygulama ilkeleri, bütçesi, ve geliştirilmesi hakkında öneriler hazırlamak.
     ii) BDP ile ilgili duyuruları ve başvuru formunu hazırlamak.
    iii) Yurtiçinde doktora eğitimi verecek birimlerin başvurularını, gerekirse danışman görüşüne de başvurarak değerlendirmek, desteklenecek birimleri seçmek ve destek kontenjanlarını belirlemek, doktora eğitimi veren birimlerin önerdiği adaylar arasından destek verilecek öğrencileri seçmek.
    iv) Akademi Konseyinin BDP'ye ilişkin kararlarını yerine getirmektir.

____________________________________________________________________________
* Akademi Konseyi'nin 26/09/2009 tarih ve 186 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.
** Antropoloji, Arkeoloji, Demografi, Dilbilim, Ekonomi, Felsefe, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Coğrafya.
*** K.K.T.C. vatandaşları için bu koşul TÜBA Başkanlığı'nın onayı ile kaldırılabilir.
 

Bütünleştirilmiş Doktora Programı (TÜBA-BDP) Öğrenci Önerme Formu

Bütünleştirilmiş Doktora Programı (TÜBA-BDP) Başvuru Formu

Bütünleştirilmiş Doktora Programı (TÜBA-BDP) Rektörlük Onay Formu

YÖK 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları


TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.